گنبد در معماری ایران

گنبد در معماری ایران |لینک مستقیم|50293296|اِل اِی|las
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گنبد در معماری ایران را مشاهده می نمایید.

پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است کهپوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت رابگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیدهشده است . با وقفه طولانی در دوران هخامنشی معماری درخشانی با پوشش مرتفع و مسطحدر اوج قدرت و کارائی جلوه دارد ولی چه قبل و چه بعد از آن بعلت فراهم نبودن شرایطخاص اقتصادی در...