سلسله مطالعاتی پيرامون معماری مسجد

سلسله مطالعاتی پيرامون معماری مسجد |لینک مستقیم|50293291|اِل اِی|las
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان سلسله مطالعاتی پيرامون معماری مسجد را مشاهده می نمایید.

مبانی هنر دينی ما برای رسیدن به یک تعریف شفاف از هنر دینی و احیاناً هنر قدسی، بایستی با نگرشی در حد توان ژرف در مبانی زیبایی شناسی اسلام، موضع اسلام (نه موضع خود) را حتی المقدور در وادی قلم و انشاء الله در بستر شهر اسلامی به شکوفایی و عمل برسانیم. اصولی که در زیر می آید به نظر حقیر می تواند نظر اسلام باشد. 1 – آینگی: بر خلاف تمدن غرب که اساس را بر «من» می گذارد، و با نگاه اومانیستی به جهان می نگرد...